Archif Newyddion

 

Cliciwch ar flwch glas i’w agor a gweld y Newyddion yn y flwyddyn honno:

Ymweliad i’r Almaen

Un o uchafbwyntiau 2011 oedd ymweliad y côr â’r Almaen rhwng 26 Gorffennaf ac 1 Awst. Cafwyd tri chyngerdd llwyddiannus, un ohonynt yn yr eglwys lle priododd Johann Sebastian Bach. Gwahoddwyd y côr i dalaith Turinga gan ymwelwyr a ddaeth i ymarfer y côr yn Galeri, Caernarfon. Yn ogystal â’r cyngherddau, ymwelodd y côr â dinas Berlin a charchar rhyfel Colditz.

 

Wedi trin a thrafod ers misoedd, dyma wefan newydd y Cor yn barod i’w lansio o’r newydd.

Hoffai’r Cor ddiolch i gwmni Delwedd, ( www.delwedd.co.uk  ) gwneuthurwyr tudalennau gwe o Gaernarfon, am noddi’r Cor trwy greu y wefan newydd a’i chartrefu i ni yn rhad ac am ddim.

Cawsom ein cyngerdd cyntaf ar ol gwyliau’r haf eleni ar y 10fed o Fedi yn Venue Cymru, Llandudno pan y buom yn diddori tua 400 o fyfyrwyr a darlithwyr Coleg Menai a nifer o golegau eraill mewn noson wobrwyo.   Yn dilyn hyn cafodd nifer o aelodau’r Cor gyri poeth a Cobra neu ddau yn un o fwytai Indian gorau y dref !

Ar Fai 15fed 2010 cawsom gyngerdd llwyddianus iawn yn Wordsley, ger Birmingham.   Hwn yw’r trydydd tro i’r cor gael gwahoddiad i ganu yn Wordsley, ac fel arfer roedd yr eglwys yn llawn, a’r gynulleidfa yn frwdfrydig iawn.  Gwerthwyd o leiaf dwsin o CDs ar y noson. Bu y rhan fwyaf o’r hogiau yn aros dros nos, a cafwyd noson hwyliog iawn.

Mawrth 14 2009 
Cyngerdd yng Nghaernarfon gyda Cor Kidderminster

Medi

Arweinyddes Newydd i’r Côr

Ar yr 2il o Fedi dechreuodd Delyth Williams o’r Groeslon ger Caernarfon fel arweinyddes newydd ar y côr. Mae Delyth yn 29 ac yn athrawes gerdd yn Ysgol Eifionydd, Porthmadog. Gobeithiwn y bydd ei phrofiad o arwain a dysgu plant bach yn gymorth iddi tra yn ceisio cael trefn ar lond ystafell o hogia’r côr ( ambell un wedi dweud nad oes llawer o wahaniaeth !!!! )

-----------------------------------

Gorffennaf

Cyngerdd olaf Menai Williams gyda’r Côr

Y cyngerdd yn Landerne a’r recordiad gyda Bryn Terfel oedd y tro olaf i Menai Williams arwain y côr. Mae Menai wedi penderfynu ymddeol o swydd yr arweinydd wedi 15 mlynedd o arwain Côr Meibion Caernarfon. Mae ein diolch yn fawr iddi am yr hyn y mae hi wedi ei gyflawni gyda’r côr, gan ennill yn yr Eisteddfod Genedlaethol sawl gwaith, ond hefyd am godi safon cerddorol y côr cryn dipyn. O dan ei harweiniad mae Côr Meibion Caernarfon wedi dod yn enwog am y swn y mae y côr yn gallu ei gynhyrchu, ac edrychwn ymlaen i glywed ffrwyth ei llafur ar y CD newydd. ( gweler lluniau o’r noson olaf ar yr Albwm )


Recordio gyda Bryn Terfel, Caernarfon

I ddod a tymor y côr i ben yn Haf 2008 buom yn recordio can gyda Bryn Terfel fel unawdydd. Recordiwyd y gan yn ein ystafell ymarfer yn Galeri, Caernarfon a bydd ar y teledu rhywbryd yn yr Hydref.


Veterans Day Caernarfon

Fel y llynnedd cafodd y côr wahoddiad i ganu yn y ‘Veterans Day’ yng Nghaernarfon, sef diwrnod arbennig i goffau a dathlu ein lluoedd arfog.


Trip i Brest a Landerne yn Llydaw

Rhwng y 10fed a’r 14eg o Orffennaf aeth y Côr ar daith i Llydaw, gan ymweld a dinas Brest a thref Landerne, sydd wedi ei gefeillio a Chaernarfon. Roeddem yn aros yn Brest a cawsom weld Brest2008 sef gwyl forawl gyda cannoedd o gychod o bob maint – diddorol iawn, ac wedyn buom yn cymeryd rhan mewn gwyl o ganu a dawnsio drwy strydoedd Landerne cyn canu mewn cyngerdd yn yr eglwys yn Landerne ( gan fynd ar y llwyfan am 11.45 y nos !!! ) Yn ystod y cyngerdd cannodd y Côr anthem Llydaw, sydd ar yr un dôn a Hen Wlad fy Nhadau. ( gweler lot o luniau yn yr Albwm )

http://www.brest2008.com/ - gwefan am y digwyddiad – yn Ffrangeg ac efallai yn Llydaweg
http://www.brest2008.fr/en/34-history - yn rhannol yn Saesneg
http://cy.wikipedia.org/wiki/Landerne

-----------------------------------

Mawrth hyd Gorffennaf

Recordio CD newydd

Yn ystod y flwyddyn mae’r côr wedi bod yn recordio caneuon ar gyfer CD newydd fydd allan cyn bo hir ( gweler lluniau ar yr Albwm )

-----------------------------------

Mehefin

Cyngerdd gyda Cor Merched y Rhos

Ar yr 21ain o’r mis cynhaliwyd cyngerdd yn Eglwys y Santes Fair, Caernarfon gyda Côr Merched y Rhos o Rhosllannerchrugog. Côr arbennig iawn yw Côr Merched y Rhos ac roedd canmoliaeth mawr i’r cyngerdd, ond braidd yn annodd yw dod o hyd i wybodaeth amdanynt ar y we – hen bryd iddyn nhw gael gwefan !! Cafwyd noson hwyliog iawn yn y Clwb Hwylio yng Nghaernarfon wedyn. 

-----------------------------------

Mai

Cyngerdd yn Wordsley

Cyfle arall i gynnal cyngerdd yn Wordsley. Mae’r Côr wedi cael sawl gwahoddiad i’r ardal hon i ganu ac fel arfer roedd yr eglwys ( a’r car park ) yn llawn i’r ymylon. Cawsom noson ddiddorol iawn mewn tafarn leol wedyn gyda tomen o ‘chips’ i fwyta. ( gweler lluniau yn yr Albwm )

-----------------------------------

Ebrill

Cyngerdd y Samariaid

Gan fod un o hogia’r côr yn gweithio i’r Samariaid, trefnodd gyngerdd i’w cefnogi, a cymerodd y côr ran gyda Band Pres Ieuenctid Gwynedd a Môn, band ifanc arbennig iawn, o safon uchel.

http://www.gwynedd.gov.uk/gwy_doc.asp?cat=5817&doc=21222 - manylion am y band.

-----------------------------------

Mawrth

Cyngerdd yn Swindon

Cynhaliwyd cyngerdd llwyddianus iawn yn Swindon gyda Côr Meibion Swindon ac wedyn cafwyd noson o ganu gan y ddau gôr mewn gwesty lleol, cyn cychwyn ar y siwrne hir adref y diwrnod canlynol. Mae Côr Meibion Swindon am ddod i Gaernarfon i ganu yn 2009. ( gweler lluniau yn yr Albwm )

http://www.swindonmalevoicechoir.co.uk/

-----------------------------------

Chwefror
Cyngerdd yn yr Amwythig

Cynhaliwyd cyngerdd yn y Music Hall yn yr Amwythig ar y 23ain o Chwefror i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Yr unawdwyr oedd y tenor Robin Lyn Evans a’r soprano Gwawr Edwards, gyda ei chwaer Menna Rhys Griffiths yn cyfeilio. Cafwyd noson hwyliog iawn wedyn yng nghwmni Cymry yr Amwythig ac hefyd y tenor enwog Dafydd Edwards, sef tad Gwawr a Menna.


Cyngerdd Dathlu y Côr yn 40 oed

I ddathlu penblwydd y Côr yn 40, trefnwyd cyngerdd arbennig yn Galeri, Caernarfon ar yr 2il o’r mis gyda unawdwyr o’r safon uchaf, sef David Kempster Bariton, a Sarah-Jane Davies, Soprano â’r cyfeilydd arbennig Annette Bryn Parri.

Wedi ei geni yn Ne Cymru, cafodd Sarah ei haddysg cynnar yng Nghaernarfon. Mae’n soprano gyda dyfodol disglair o’i blaen a bu yn cynrychioli Cymru yn y gystadleuaeth ‘Cardiff Singer of the World’ yn 2007.

Mae David Kempster sydd yn dod o’r Waen (Chirk ) yng Ngogledd Cymru hefyd wedi cynrychioli Cymru yn y ‘Cardiff Singer of the World’ yn 1999 ac yn ddiweddar bu yn canu mewn cyngerdd i ddathlu Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.

Mae’r côr yn hen gyfarwydd a’r cyfeilydd Annette Bryn Parri gan ein bod wedi canu ar yr un llwyfan a hi sawl gwaith, ac mae hi yn un o’r cyfeilyddion gorau yn y wlad.

Bu’r cyngerdd yn llwyddiant mawr, ac yn awr edrychwn ymlaen at gyngerdd i ddathlu’r hanner cant !!!

-----------------------------------

Ionawr

Cinio Dathlu y Côr yn 40 oed

Ar y 19eg o Ionawr daeth pawb oedd yn gysylltiedig a’r Côr ynghyd yng ngwesty y Celtic Royal yng Nghaernarfon i ddathlu penblwydd y Côr yn 40. Cafwyd noson lwyddianus iawn gyda bwyd bendigedig, ac wedyn cyflwynwyd tystebau i aelodau a oedd wedi bod gyda’r Côr ers y dechrau, ac i’r Arweinyddes a’r Gyfeilyddes. Y siaradwr gwadd oedd Winstone Roddick C.B., Q.C. sydd yn un o Is-Lywyddion y Côr. Ar ddiwedd y noson ac ar ol iddynt orffen eu cyngerdd yn y Galeri daeth Côr Rhuthun i ymuno a ni a cafwyd noson hwyliog iawn o gyd-ganu i ddathlu ein penblwydd. ( gweler lluniau ar y dudalen Albwm ) 


Rhagfyr

Cyngerdd Nadolig Rotary Caernarfon

Ar y 7fed o Ragfyr cynhaliwyd cyngerdd i ddathlu’r Nadolig yn Eglwys Santes Fair, Caernarfon dan nawdd Clwb Rotari y dref. Diddanwyd y gynulleidfa hefyd gan Côr Cofnod sef côr merched o ardal Caernarfon a gan yr unawdydd.

-----------------------------------

Hydref

Diddanu Cynhadledd yn Venue Cymru, Llandudno

Ar yr ail o Hydref bu'r côr yn diddanu tua 400 o bobl o'r diwydiant twristiaid oedd wedi dod i gynhadledd yn Venue Cymru, Llandudno ar wahoddiad y Cynulliad.  Roedd pobl yna o bob rhan o'r byd ac roedd ganddynt ddiddordeb mawr mewn dysgu mwy am y côr a'r traddodiad corawl yng Nghymru.  ( gweler y dudalen albwm )

-----------------------------------

Medi

Cyngerdd yn Eglwys y Santes Fair, Betws y Coed

Ar ddiwrnod olaf Medi bu’r cor yn canu yn y cyngerdd blynyddol y Eglwys y Santes Fair, Betws y Coed, i gloi eu cyfres o gyngherddau corawl, ac fel arfer roedd yr eglwys yn llawn, yn cynnwys ymwelwyr o 14 o wledydd er engraifft Awstralia, America, Seland Newydd ac eraill. Dioch i’n unawdydd Meinir Roberts, cantores ifanc gyda llais arbennig iawn. Am ychydig o luniau gweler y dudalen albwm, ac i’r rhai ohonoch sydd ddim yn gyfarwydd a’r ardal hardd o gwmpas Betws y Coed dyma dudalenau gwe sydd yn disgrifio’r ardal.


Cyngerdd gyda Côr Meibion Bedyddwyr Tennessee

Ar yr 22ain o Fedi bu Côr Meibion Bedyddwyr Tennessee yn canu gyda’n côr ni mewn cyngerdd mawreddog yn Neuadd Pritchard Jones ym Mangor. Mae’r côr yn cynnwys aelodau o ardal faith ar draws talaith Tennessee, ac er nad ydynt yn ymarfer gyda’u gilydd dim mwy na 4 gwaith bob blwyddyn roedd swn arbennig iawn ganddynt. Bu’r côr ar daith am rhyw 10 diwrnod ar draws Gogledd Cymru yn canu mewn sawl capel ac mewn cyngherddau gyda Côr Meibion y Traeth a Côr Meibion y Rhos hefyd. Roedd yr hogia wedi eu synnu o glywed trefnydd eu taith yn siarad gyda’n côr ni mewn Cymraeg pur er ei fod yn Americanwr, ac wedyn o weld bod y rhaglen a clawr eu CD yn hollol ddwy-ieithog Cymraeg a Saesneg – da iawn fo ! (gweler lluniau) ac am fwy:-

neu am fwy fyth:- http://www.tmcwales.blogspot.com/

-----------------------------------

Gorffennaf

Diwrnod y ‘Veterans’ yng Nghaernarfon

Ar y 14eg o Orffennaf roedd tref Caernarfon yn llawn o gyn-aelodau o’r Lluoedd Arfog yn dathlu diwrnod arbennig y ‘Veterans Day’ i gofio am bawb fu yn rhan o’r lluoedd hyn dros y blynyddoedd. Cynhaliwyd Gwasanaeth awyr agored yng nghwmni Maer Caernarfon a nifer o wahoddedigion eraill cyn symud ymlaen i babell arbennig ar y Cei Llechi lle bu’r côr yn diddanu y gynulleidfa ( gweler y dudalen Albwm )


Cyngerdd gyda Cor L’Essenelle o Wlad Belg

Ar y 13eg o Orffennaf daeth Cor L’Essennelle o dref Esneux ger Liege yng Ngwlad Belg i ganu yn Eglwys Santes Fair yng Nghaernarfon. Cafodd y côr ei sefydlu yn 1961 ac yn 1977 daeth yn rhan o “A Coer Joie” a dewis yr enw L’Essennelle. Mae’r cor yn canu cymysgedd o gerddoriaeth glasurol, crefyddol, gwerinol, traddodiadol a jazz. Ar ôl y cyngerdd cawsom glywed mwy o’r côr yn canu gyda’n hogia ni yn y Clwb Hwylio, a diolch i’r clwb am baratoi swper bendigedig. ( gweler y dudalen Albwm )

-----------------------------------

Mehefin

Cyngerdd gyda Band y Gwarchodlu Cymreig

Ar yr 28ain o Fehefin bu’r côr yn cymeryd rhan mewn cyngerdd gyda Band y Gwarchodlu Cymreig yn Galeri, Caernarfon. Bu’r cyngerdd yn rhan o’r ‘Welsh Guards Band Kape Tour’ ac roedd yn llwyddiant mawr gyda’r gynulleidfa. Gweler mwy o sôn am y daith gan y band ar eu gwefan - cliciwch yma


Noson Gymdeithasol yn lle Vernon

Ar y 16eg o Fehefin cawsom noson gymdeithasol i'r côr yn 'lle Vernon' sef Llain Meddygon ac mae'n diolch yn fawr i Vernon ( ail Denor ) am llnau'r sied ddefaid a pharatoi lleoliad mor addas.

Cawsom fwyd bendigedig ( Rhostio Mochyn ) ac adloniant gan Hogia'r Bonc, sef criw o hogia o ardal Bethesda sydd yn canu caneuon gwerin a phoblogaidd Cymraeg. Gweler www.hogiarbonc.com i ddysgu mwy amdanynt. Diolch hefyd i Walt ( ail denor yn ein cor ni ac aelod o Hogia'r Bonc ) am ddod a'r hogia i ganu.

-------------------------------------

Noson Hwyliog gyda Côr o Norwy

Ar ddechrau Mai daeth côr cymysg o Langhus yn Norwy ar daith i Brydain a’i ymweliad cyntaf oedd efo tref Caernarfon. Roeddent wedi gofyn am gael cyfarfod hogia ein côr ni a’r noson honno cawsom noson hwyliog iawn o ganu yng ngwesty y Stables, Llanwnda. Pwy a wyr efallai y cawn ni wahoddiad i Norwy rhywbryd.

-------------------------------------

Pwyllgor newydd a Chadeirydd newydd i’r côr

Yn dilyn y Cyfarfod Blynyddol yn ddiweddar etholwyd Pwyllgor newydd a Chadeirydd newydd i’r côr.

Cadeirydd – Owain Wyn

Etholwyd Owain Wyn (Bâs 1) i fod yn Gadeirydd am y ddwy flynedd nesaf.

Yn wreiddiol o Ynys Môn mae Owain Wyn wedi ei hyfforddi fel Cynllunydd Trefol ac mae yn awr yn gweithio ar ei liwt ei hun yng Nghaernarfon fel Ymgynghorydd Busnes. Mae Gwasanaethau Ymgynghorol Owain Wyn 
yn cynnig “amrediad o wasanaethau ymgynghoriaeth i fusnes, sector wirfoddol a chyrff cyhoeddus gan gynnwys cynllunio strategol, marchnata, a gwerthuso prosiectau”

ebost – owainwyn@globalnet.co.uk

Mae’n aelod ffyddlon o’r côr ers blynyddoedd ac yn awr mae ganddo ddwy flynedd brysur o’i flaen gan fod y côr yn dathlu 40 mlynedd ers ei sefydlu eleni ac mae llawer o ddathliadau ganddom ar y gweill dros y ddwy flynedd nesaf.


Prif Swyddogion y Côr

 

Pwyllgor y Côr

 • Irfon Roberts,
 • Dafydd John Williams,
 • Wynford Lloyd Davies,
 • Richard E. Jones,
 • Gwynfor Alun Jones,
 • Dafydd Les Hughes,
 • Ieuan Williams.
 • Douglas Williams,
 • Wilfred Jones,
 • Donald Roberts,
 • Owain Wyn,
 • Dafydd John Jones,
 • Alwynne T. Jones,
 • Robin Griffiths,
 • Vernon Jones

 

Pwyllgor Y Côr

-------------------------------------

Cyngerdd Dydd Gwyl Dewi

Ar Ddydd Gwyl Dewi eleni cawsom gyngerdd yng Nghanolfan newydd Bro Llanwnda a adeiladwyd yn ddiweddar. Roedd yn noson llwyddianus iawn gyda’r côr yn canu gyda dau unawdydd, sef Casi Wyn ar y delyn. Cawsom groeso a gwledd fendigedig gyda swyddogion y ganolfan ar ôl y cyngerdd.

Yn dilyn llwyddiant y noson, mae’r côr wedi penderfynu ceisio trefnu nifer o Gyngherddau Bro yn y dyfodol, mewn neuaddau o gwmpas Caernarfon.

Taith i Sweden

Dychwelodd hogia’r Cor yn ddiweddar o daith braf iawn i Linköping a Stockholm yn Sweden, lle roeddym yn canu mewn cyngerdd yn y Missionskyrkan yn Linköping. Cawsom gymorth gan Sioned Webb fel cyfeilyddes a Dafydd Huw fel unawdydd ar y delyn. Hoffai’r Cor ddiolch i’r ddau ohonom am eu gwaith gwych, ac i Sioned yn arbennig am lenwi i mewn ar y munud olaf. Lluniau'r daith - cliciwch yma 

-------------------------------------

Hydref 2006 - Canmol mawr ar y Côr

Bu ‘na ganmol mawr ar y Côr yn ddiweddar yn dilyn ei ymddangosiadau ar lwyfan a theledu. Ar Ebrill 1af fe ymddangosodd y Côr gyda Bryn Terfel, Catrin Finch ac eraill ar noson agoriad swyddogol Y Galeri (galericaernarfon.com).Fe ganodd dwy gân gan gynnwys Caernarfon – wyt ti fwy n thref i mi. Ac ar nos Sadwrn Ebrill 30ain fe ganodd y Côr y gân eto ar raglen Noson Lawen S4C.